صفحه نخست / مشتریان / سینا کود

سینا کود

مشتریان گروه طراحان عرفان

سینا کود

همانطور که می‌دانیم ما در عصر تکنولوژی و توسعه زندگی می‌کنیم و در این راستا موفقیت از آن کسانی است که همواره با تکنولوژی روز پیش بروند. با توجه به اینکه استفاده از کودهای شیمیایی صدمات جبران ناپذیری به خاک وارد می‌کند و از طرفی باعث آلوده شدن محصولات باغی و زراعی شده که بروز انواع بیماری را سبب می‌شود، لذا تولید و عرضه محصولی مناسب بجای انواع کودهای شیمیایی امریست ضروری و اجتناب ناپذیر. مجتمع کودهای آلی غنی شده سینا با انگیزه تامین اهداف فوق تاسیس گردیده است. گروه طراحان عرفان از ابتدا به عنوان مشاور تبلیغاتی با این مجموعه شروع به همکاری نموده است و طراحی نشان تصویر، ست داری، طراحی کاتالوگ و طراحی سایت و ... توسط این مجموعه تا به این لحظه به انجام رسیده است